09 March, 2009

પ્રેમ એટલે શું?

પ્રેમ એટલે શું?


આંખ થી આંખ કહે વાત અને સમજી જાય આંખ એ પ્રેમ બીજુ શું?
દીલ ની અનકહી વાત સમજી જાય દીલ એ પ્રેમ બીજુ શું?
સવાસ થી પણ વધારે મુકે વીસ્વાસ એ પ્રેમ બીજુ શું?
લાગણી ભરીયો સાથ જીવનભર હાથો માં હાથ એ પ્રેમ બીજુ શું?
જીવનભર નીભાવે સાથ એ પ્રેમ બીજુ શું?
સ્નેહ નો પરીયાય એ પ્રેમ બીજુ શું?
પ્રેમ એટલે પ્રીતી બીજુ શું?
પ્રીતી એટલે પ્રીત બીજુ શું?
"રાજ" ની બહુ જ સાદી છે આ વાત. બીજુ શું?

રાજ ની રચના
૧૦:૨૦ રાતરે
૦૯/૦૩/૨૦૦૯

No comments: