18 March, 2009

ઋતુ ની વાત

ચોમાસના વાદળ તો વરસી ને અટકી જાય છે,
આંખને તો વાદળ તો અટકતા જ નથી.

ઉનાળાના તાપ સેહ્વાઈ જાય છે,
પણ દીલ નો ઉકડાટ સેહવાતો જ નથી


શીયાળાની ઠંડી તો સહન થાય છે ,
પણ જીવન બરફ જેવુ છે, તો પણ દીલ ને ઠંડક પોહચતી જ નથી.

"રાજ" ને રચના
૨૦:૫૦
૧૮/૩/૦૯

No comments: