18 March, 2009

ઓળખ

ખજાનો તો કોઇ વીસાત નથી
તમારી ચાહના કોઈ માત નથી,

સુષિટી મા તમારા થી કોઇ સુંદર નથી
એક બ ે જીન્દ્ગી ની આ વાત નથી

અધીકાર ની આ વાત નથી
તમારા થકી અમારી ઓળખ છે "રાજ" ની ના સમજાય એવી આ વાત નથી.


રાજ ની રચના
૧૫/૦૩/૨૦૦૯
૨૧:૦૭ રત્રે

No comments: